නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයධම්‌මානුපස්‌සනාව ������������������������������ ��������������� ��������� ��������������� 2

������������������������������ ��������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close