නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයධම්‌මානුපස්‌සනාව ��������������������������������� ������������������������������ 1

��������������������������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close