නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයධම්‌මානුපස්‌සනාව ��������������������������������� ��������������� 1

��������������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close