නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයධම්‌මානුපස්‌සනාව ������������ ������������������������ 5

������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close