පටිච්චසමුප්පාදය ������������ ��������������������� 32

������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close