භාවනාවසමාධි ������������������ ��������������� ������������������������������ ��������������������������� 1

������������������ ��������������� ������������������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close