භාවනාවසමාධි ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������� 1

������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close