භාවනාවසමාධි ������������������������������ ��������������� ������������������ ������ ������������ ������������������ ��������������� 2

������������������������������ ��������������� ������������������ ������ ������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close