නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������� ��������� ��������� ��������������������� 11

��������� ��������� ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close