නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ ��������������������� 42

������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close