පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������������ ��������� ������������ ������������������ ������ ������������ ���������������

������������������������ ��������� ������������ ������������������ ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close