පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������� ��������������� ���������������������

��������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close