පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ������ ������������������������ ���������������

��������������� ������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close