භාවනාව ��������������������������� 24

��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close