නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������������� ������������������������

��������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close