නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������������������������������ ������������������������

������������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close