දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������� ������������ 9

��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close