ත්‍රිවිධ රත්නය ������������������������������ ������������ ��������� ���������������

������������������������������ ������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close