භාවනාවධ්‍යාන ������������ ��������������������� ������������������ ��������� ������������������ ���������������

������������ ��������������������� ������������������ ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close