භාවනාවධ්‍යාන ������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������� ��������������� ������ ������������������������

������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������� ��������������� ������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close