අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත ��������� ��������� ������ ��������������� ��������������������� ��������� ������ ������ 1

��������� ��������� ������ ��������������� ��������������������� ��������� ������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close