නිවන් මගඅස්සාස ������������������ ��������������� 1

������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close