නිවන් මගඅස්සාස ��������������� ��������������� ��������� ������ ������������������ 1

��������������� ��������������� ��������� ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close