නිවන් මගඅස්සාස ��������������������� ��������������������� ��������� ��������������� 15

��������������������� ��������������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close