අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������������������ ������������

������������������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close