අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������� ��������������������������� ��������������� ���������������������������

��������������� ��������������������������� ��������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close