දාන කථාදාන ������������������������������ ������������ ��������� ��������������������� ��������������������������� 1

������������������������������ ������������ ��������� ��������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close