ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ��������������������� ��������������������������� 28

��������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close