ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������������������ ������������������������ ������������������

������������������������ ������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close