නිවනට අදාල කරුනු ������ ������������ ��������� ���������������������

������ ������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close