ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������ - ������������ ��������� ��������������� ��������� ���������������

������������ - ������������ ��������� ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close