දාන කථාපාරමිතා ������ ��������������������� 16

������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close