නිවන් මග ��������������������� 474

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close