අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය 24 ������������������ ������������

24 ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close