අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������ ������ 24 ���������������

������������������������ ������ 24 ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close