අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������������� ���������������

��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close