අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������������ ���������������

������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close