නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������ ������������ ������������������ ������ ������������������

������������ ������������ ������������ ������������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close