අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������ ��������������������������������� ���������

������������ ��������������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close