අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������������������

������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close