අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������������

������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close