නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������ ������������������ ������������������������������������

������������ ������������������ ������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close