අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������ ������������������������������ ���������������

������������ ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close