අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������ ������������ ��������������� ��������������� ���������������

������������������ ������������ ��������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close