අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������� ������������������ ������������ ������������������������

��������������������� ������������������ ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close