නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������� ������ ������������ ������������������ ������������������ ��������������� ������

��������������������� ������ ������������ ������������������ ������������������ ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close