දාන කථාපාරමිතාබෝසත් පාරමිතා ���������, ������������, ���������, ������ ������������������

���������, ������������, ���������, ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close