නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������ ��������������� ������������������������ ������������������

������������ ��������������� ������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close