ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������� 2

������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close