ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������������������ ��������������������� ��������������������� ������������ ������������ 1

������������������������ ��������������������� ��������������������� ������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close